KURONDERA
Ikirŭndi kū ngurukanabumenyi

# 100
© Ikirundi ku ngurukanabumenyi

Iyi myibutsa yatororokanijwe n'abanditsi b'Ikirundi ku ngurukanabumenyi. Nawe ufise imyibutsa tutarashobora kwandika woyiturungikira kugira tuyisangize abandi. Wotwandikira ikete muravyo kuri: info@ikirundi.org canke ukaturungikira ubutumwa ukoresheje WhatsApp: +61469769802

Muradutūnge!
Ntiturârōnka akănya gakwīyé kó gushírakó utwâtuzo kurí iyi myĭbutsa yöse. Ni ikibázo c'úmwănya muké, mu mĭsi ya vúba tuzōbikora :)
 1. (Impongo) ihotora ihigwa
 2. Abo umwami yahaye amata ni bo bamwimye amatwi
 3. Agakecuru ntigatambikiza kaba kiziga umubariro
 4. Agapfûye karatūba impfîzi ntíyōtētswe mu rwăvya
 5. Agatu gatekeye amahwa karimena
 6. Akagabo gahimba akandi kataraza
 7. Akosho kosha imbwa kwima katazoyivutira
 8. Amatwi y'impene yumvira mw'isafuriya
 9. Amâzi arakena yûzuye impângé
 10. Amazinda y'ikinombe ahera imvura iguye
 11. Amenyo atwenga ubusize ari yo yamaze imbuto
 12. Birakena bikenyereweko
 13. Guheka uwutisimbiza biravuna
 14. Ha kunigwa n'ijambo wonigwa n'uwo uribwiye
 15. Ibifise imitwe kubiri bigira n'imirizo kubiri
 16. Ibirenge bija imbu mu kuja imbere
 17. Ibitwenza abana vyiriza abavyeyi ku zuba
 18. Icāvu kirí hăfi gitēra urunyāgāga
 19. Igishika ca cane ntikivyaza umuhungu
 20. Igufa ryumira mw'ikoma ari irya nyene imbwa
 21. Ihwa rya mukeba riraguhanda ryaraboze
 22. Ikigega conza uwacuriye
 23. Imana ya mwene so si yo ya mwene nyoko
 24. Imbarágasa y'ïséma yurira umurŭndi w'ínkokó
 25. Imbeho yegeranya inzuki
 26. Imbwa ntigaya iba irindiriye ko bihora
 27. Inda y'umworo iboneka agasamo
 28. Inera ibegerwa ku bwayo igakura ubwatsi
 29. Ingambiri y'umwungu ijana uruguma mu nkono
 30. Ingayi igaya idya
 31. Ingeso y'uwundi ntiyubaka urugo
 32. Inkware iramvye itora mw'itongo ry'uwayihiga
 33. Intibagira ntibana
 34. Intibagira ntirera impfuvyi
 35. Inyama y'uwudahari ntibura
 36. Inyo y'inkoko uyerekwa n'umuyaga
 37. Inyoni nyôro ntítōrá mu gahôgo
 38. Iyavyâye amashūri iyīcūnguza amarāgo
 39. Iyimiye ahabona ibonwa na bose
 40. Iyivyagiye kera ivyagurukana irago
 41. Iyo ubonye imbwa hejuru ku giti umenya ko hari uwayurije
 42. Iyo ubonye inkuba irabije ntukagire ngo mara abansi n'umukunzi irajana
 43. Kananirabagabo ntiyimye
 44. Kanka mu jisho ntikanka mu kanwa
 45. Kaza ari gato kakakurariza umwana ubusa
 46. Kiranyagara bakanyaga
 47. Kunyara ingenda si ko gushika amahoro
 48. Mu guhakana ubugore uragarama
 49. N'umunyi wo ku nzira baramuvura
 50. Nta murozi yabuze umukaravya
 51. Nta rwama rutaboza
 52. Ntā wumára inyó mu kizinú
 53. Nta wuraba aho nyina anywera umuti
 54. Nta yicibwa amahembe ibuze ico yakwa
 55. Ntā yĭma iyăyo ibára
 56. Ntā yĭruka itábūndá
 57. Ntiruyāgwá impágarará
 58. Nyokorome akuruma amenyo akuzi
 59. Tura tugabane iruta icamburo
 60. Turareha irasonzesha
 61. Ubukurú ntíbukūrá ubukūngu
 62. Ubutó ntíbukūrá ubutŏre
 63. Ubwiza bw'imbwa ntibuyibuza kurya amavyi
 64. Ugutwi kw'impene kwumva kwokeje
 65. Ugutwi kw'impene kwumvira mw'isafuriya
 66. Uja kumira igikoba asezerana n'umuhogo
 67. Ukuri ntikuvugwa n'uwukuze kuvugwa n'uwukuzi
 68. Ukwanka kw'inkono ni ukuva
 69. Umugabo aheza kwubaka bamwubakiyeko
 70. Umugabo azimbirwa mu kaguriro agatonganya inzira
 71. Umugabo iyo azogwa azinduka ajayo
 72. Umuhutu umuvura intonge bwaca ngo ingo twiruke
 73. Umuntu akira umusazi ntakira umusavyi
 74. Umuntu ntatinya imbwa atinya shebuja
 75. Umunwa wanse ubwana umera ubwanwa
 76. Umututsi (Umuhutu) umuvura amaso bwaca akayagukanurira
 77. Umwana abisha mu kibuno ntabisha mu ntoke
 78. Umwana ahetswe neza asohora ukuboko
 79. Umwana atari uwawe abisha inkonda
 80. Umwana murizi ntatorwa urutozi
 81. Umwana w'isema aririra icibo ca se
 82. Umwishwa akwishura ibano
 83. Umworo ntaraguza aba agiye kuruhama
 84. Urugi ntirutizwa
 85. Urupfu rw'imbwa ni inyama
 86. Urwashikiye umugabo ntarwima umuniho
 87. Urwica umusore ruragorobeza
 88. Utera umugere igikere ukaba ucunguruje
 89. Uwariye umwenda w'inkuba yamiza amaso mu kirere
 90. Uwugútānze mu cîbo agutānga intóre
 91. Uwugutuje ni we aba akwambuye
 92. Uwurizi ni uwaryise ijambo
 93. Uwushaka urume yisoba imbere
 94. Uwutaganiriye na se ntamenya ico sekuru yasize avuze
 95. Uwutarigaramiye ntarigaragura
 96. Vyerera umwaka ntivyerera inzara
 97. Wicarana n'umugabo ukahakura ijambo, wicarana n'imbwa ukahakura imbaragasa
 98. Wikanira umugisha w'uwundi ukanya ibuye
 99. Zigaya uwo zisanze kw'iriba
 100. Zishahurwa zirira
 1. (Impongo) ihotora ihigwa
 2. Abo umwami yahaye amata ni bo bamwimye amatwi
 3. Agakecuru ntigatambikiza kaba kiziga umubariro
 4. Agapfuye karatuba impfizi ntiyotetswe mu rwavya
 5. Agatu gatekeye amahwa karimena
 6. Akagabo gahimba akandi kataraza
 7. Akosho kosha imbwa kwima katazoyivutira
 8. Amatwi y'impene yumvira mw'isafuriya
 9. Amazi arakena yuzuye impange
 10. Amazinda y'ikinombe ahera imvura iguye
 11. Amenyo atwenga ubusize ari yo yamaze imbuto
 12. Birakena bikenyereweko
 13. Guheka uwutisimbiza biravuna
 14. Ha kunigwa n'ijambo wonigwa n'uwo uribwiye
 15. Ibifise imitwe kubiri bigira n'imirizo kubiri
 16. Ibirenge bija imbu mu kuja imbere
 17. Ibitwenza abana vyiriza abavyeyi ku zuba
 18. Icavu kiri hafi gitera urunyagaga
 19. Igishika ca cane ntikivyaza umuhungu
 20. Igufa ryumira mw'ikoma ari irya nyene imbwa
 21. Ihwa rya mukeba riraguhanda ryaraboze
 22. Ikigega conza uwacuriye
 23. Imana ya mwene so si yo ya mwene nyoko
 24. Imbaragasa y'isema yurira umurundi w'inkoko
 25. Imbeho yegeranya inzuki
 26. Imbwa ntigaya iba irindiriye ko bihora
 27. Inda y'umworo iboneka agasamo
 28. Inera ibegerwa ku bwayo igakura ubwatsi
 29. Ingambiri y'umwungu ijana uruguma mu nkono
 30. Ingayi igaya idya
 31. Ingeso y'uwundi ntiyubaka urugo
 32. Inkware iramvye itora mw'itongo ry'uwayihiga
 33. Intibagira ntibana
 34. Intibagira ntirera impfuvyi
 35. Inyama y'uwudahari ntibura
 36. Inyo y'inkoko uyerekwa n'umuyaga
 37. Inyoni nyoro ntitora mu gahogo
 38. Iyavyaye amashuri iyicunguza amarago
 39. Iyimiye ahabona ibonwa na bose
 40. Iyivyagiye kera ivyagurukana irago
 41. Iyo ubonye imbwa hejuru ku giti umenya ko hari uwayurije
 42. Iyo ubonye inkuba irabije ntukagire ngo mara abansi n'umukunzi irajana
 43. Kananirabagabo ntiyimye
 44. Kanka mu jisho ntikanka mu kanwa
 45. Kaza ari gato kakakurariza umwana ubusa
 46. Kiranyagara bakanyaga
 47. Kunyara ingenda si ko gushika amahoro
 48. Mu guhakana ubugore uragarama
 49. N'umunyi wo ku nzira baramuvura
 50. Nta murozi yabuze umukaravya
 51. Nta rwama rutaboza
 52. Nta wumara inyo mu kizinu
 53. Nta wuraba aho nyina anywera umuti
 54. Nta yicibwa amahembe ibuze ico yakwa
 55. Nta yima iyayo ibara
 56. Nta yiruka itabunda
 57. Ntiruyagwa impagarara
 58. Nyokorome akuruma amenyo akuzi
 59. Tura tugabane iruta icamburo
 60. Turareha irasonzesha
 61. Ubukuru ntibukura ubukungu
 62. Ubuto ntibukura ubutore
 63. Ubwiza bw'imbwa ntibuyibuza kurya amavyi
 64. Ugutwi kw'impene kwumva kwokeje
 65. Ugutwi kw'impene kwumvira mw'isafuriya
 66. Uja kumira igikoba asezerana n'umuhogo
 67. Ukuri ntikuvugwa n'uwukuze kuvugwa n'uwukuzi
 68. Ukwanka kw'inkono ni ukuva
 69. Umugabo aheza kwubaka bamwubakiyeko
 70. Umugabo azimbirwa mu kaguriro agatonganya inzira
 71. Umugabo iyo azogwa azinduka ajayo
 72. Umuhutu umuvura intonge bwaca ngo ingo twiruke
 73. Umuntu akira umusazi ntakira umusavyi
 74. Umuntu ntatinya imbwa atinya shebuja
 75. Umunwa wanse ubwana umera ubwanwa
 76. Umututsi (Umuhutu) umuvura amaso bwaca akayagukanurira
 77. Umwana abisha mu kibuno ntabisha mu ntoke
 78. Umwana ahetswe neza asohora ukuboko
 79. Umwana atari uwawe abisha inkonda
 80. Umwana murizi ntatorwa urutozi
 81. Umwana w'isema aririra icibo ca se
 82. Umwishwa akwishura ibano
 83. Umworo ntaraguza aba agiye kuruhama
 84. Urugi ntirutizwa
 85. Urupfu rw'imbwa ni inyama
 86. Urwashikiye umugabo ntarwima umuniho
 87. Urwica umusore ruragorobeza
 88. Utera umugere igikere ukaba ucunguruje
 89. Uwariye umwenda w'inkuba yamiza amaso mu kirere
 90. Uwugatanze mu cibo agutanga intore
 91. Uwugutuje ni we aba akwambuye
 92. Uwurizi ni uwaryise ijambo
 93. Uwushaka urume yisoba imbere
 94. Uwutaganiriye na se ntamenya ico sekuru yasize avuze
 95. Uwutarigaramiye ntarigaragura
 96. Vyerera umwaka ntivyerera inzara
 97. Wicarana n'umugabo ukahakura ijambo, wicarana n'imbwa ukahakura imbaragasa
 98. Wikanira umugisha w'uwundi ukanya ibuye
 99. Zigaya uwo zisanze kw'iriba
 100. Zishahurwa zirira

(Impongo) ihotora ihigwa Amazi arakena yuzuye impange Abo umwami yahaye amata ni bo bamwimye amatwi Agakecuru ntigatambikiza kaba kiziga umubariro Agatu gatekeye amahwa karimena Akagabo gahimba akandi kataraza Akosho kosha imbwa kwima katazoyivutira Amatwi y'impene yumvira mw'isafuriya Amazinda y'ikinombe ahera imvura iguye Amenyo atwenga ubusize ari yo yamaze imbuto Birakena bikenyereweko Guheka uwutisimbiza biravuna Ha kunigwa n'ijambo wonigwa n'uwo uribwiye Ibifise imitwe kubiri bigira n'imirizo kubiri Ibirenge bija imbu mu kuja imbere Ibitwenza abana vyiriza abavyeyi ku zuba Icāvu kirí hăfi gitēra urunyāgāga Igishika ca cane ntikivyaza umuhungu Igufa ryumira mw'ikoma ari irya nyene imbwa Ihwa rya mukeba riraguhanda ryaraboze Ikigega conza uwacuriye Imana ya mwene so si yo ya mwene nyoko Imbarágasa y'ïséma yurira umurŭndi w'ínkokó Imbeho yegeranya inzuki Imbwa ntigaya iba irindiriye ko bihora Inda y'umworo iboneka agasamo Inera ibegerwa ku bwayo igakura ubwatsi Ingambiri y'umwungu ijana uruguma mu nkono Ingayi igaya idya Ingeso y'uwundi ntiyubaka urugo Inkware iramvye itora mw'itongo ry'uwayihiga Intibagira ntibana Intibagira ntirera impfuvyi Inyama y'uwudahari ntibura Inyo y'inkoko uyerekwa n'umuyaga Inyoni nyôro ntítōrá mu gahôgo Iyavyâye amashūri iyīcūnguza amarāgo Iyimiye ahabona ibonwa na bose Iyivyagiye kera ivyagurukana irago Iyo ubonye imbwa hejuru ku giti umenya ko hari uwayurije Iyo ubonye inkuba irabije ntukagire ngo mara abansi n'umukunzi irajana Kananirabagabo ntiyimye Kanka mu jisho ntikanka mu kanwa Kaza ari gato kakakurariza umwana ubusa Kiranyagara bakanyaga Kunyara ingenda si ko gushika amahoro N'umunyi wo ku nzira baramuvura Ntā wumára inyó mu kizinú Ntā yĭma iyăyo ibára itábūndá Ntā yĭruka itábūndá Nta murozi yabuze umukaravya Nta rwama rutaboza Nta wuraba aho nyina anywera umuti Nta yicibwa amahembe ibuze ico yakwa Ntiruyāgwá impágarará Nyokorome akuruma amenyo akuzi Tura tugabane iruta icamburo Turareha irasonzesha Ubwiza bw'imbwa ntibuyibuza kurya amavyi Ugutwi kw'impene kwumva kwokeje Ugutwi kw'impene kwumvira mw'isafuriya Uja kumira igikoba asezerana n'umuhogo Ukuri ntikuvugwa n'uwukuze kuvugwa n'uwukuzi Ukwanka kw'inkono ni ukuva Umugabo aheza kwubaka bamwubakiyeko Umugabo azimbirwa mu kaguriro agatonganya inzira Umugabo iyo azogwa azinduka ajayo Umuhutu umuvura intonge bwaca ngo ingo twiruke Umuntu akira umusazi ntakira umusavyi Umuntu ntatinya imbwa atinya shebuja Umunwa wanse ubwana umera ubwanwa Umututsi umuvura amaso bwaca akayagukanurira Umwana abisha mu kibuno ntabisha mu ntoke Umwana ahetswe neza asohora ukuboko Umwana atari uwawe abisha inkonda Umwana murizi ntatorwa urutozi Umwana w'isema aririra icibo ca se Umwishwa akwishura ibano Umworo ntaraguza aba agiye kuruhama Urugi ntirutizwa Urupfu rw'imbwa ni inyama Urwashikiye umugabo ntarwima umuniho Urwica umusore ruragorobeza Utera umugere igikere ukaba ucunguruje Uwariye umwenda w'inkuba yamiza amaso mu kirere Uwugútānze mu cîbo agutānga intóre Uwugutuje ni we aba akwambuye Uwurizi ni uwaryise ijambo Uwushaka urume yisoba imbere Uwutaganiriye na se ntamenya ico sekuru yasize avuze Uwutarigaramiye ntarigaragura Vyerera umwaka ntivyerera inzara Wicarana n'umugabo ukahakura ijambo, wicarana n'imbwa ukahakura imbaragasa Wikanira umugisha w'uwundi ukanya ibuye Zishahurwa zirira ---------------------------- (Impongo) ihotora ihigwa Abo umwami yahaye amata ni bo bamwimye amatwi Agakecuru ntigatambikiza kaba kiziga umubariro Agatu gatekeye amahwa karimena Akagabo gahimba akandi kataraza Akosho kosha imbwa kwima katazoyivutira Amatwi y'impene yumvira mw'isafuriya Amazinda y'ikinombe ahera imvura iguye Amenyo atwenga ubusize ari yo yamaze imbuto Birakena bikenyereweko Guheka uwutisimbiza biravuna Ha kunigwa n'ijambo wonigwa n'uwo uribwiye Ibifise imitwe kubiri bigira n'imirizo kubiri Ibirenge bija imbu mu kuja imbere Ibitwenza abana vyiriza abavyeyi ku zuba Icavu kiri hafi gitera urunyagaga Igishika ca cane ntikivyaza umuhungu Igufa ryumira mw'ikoma ari irya nyene imbwa Ihwa rya mukeba riraguhanda ryaraboze Ikigega conza uwacuriye Imana ya mwene so si yo ya mwene nyoko Imbaragasa y'isema yurira umurundi w'inkoko Imbeho yegeranya inzuki Imbwa ntigaya iba irindiriye ko bihora Inda y'umworo iboneka agasamo Inera ibegerwa ku bwayo igakura ubwatsi Ingambiri y'umwungu ijana uruguma mu nkono Ingayi igaya idya Ingeso y'uwundi ntiyubaka urugo Inkware iramvye itora mw'itongo ry'uwayihiga Intibagira ntibana Intibagira ntirera impfuvyi Inyama y'uwudahari ntibura Inyo y'inkoko uyerekwa n'umuyaga Inyoni nyoro ntitora mu gahogo Iyavyaye amashuri iyicunguza amarago Iyimiye ahabona ibonwa na bose Iyivyagiye kera ivyagurukana irago Iyo ubonye imbwa hejuru ku giti umenya ko hari uwayurije Iyo ubonye inkuba irabije ntukagire ngo mara abansi n'umukunzi irajana Kananirabagabo ntiyimye Kanka mu jisho ntikanka mu kanwa Kaza ari gato kakakurariza umwana ubusa Kiranyagara bakanyaga Kunyara ingenda si ko gushika amahoro N'umunyi wo ku nzira baramuvura Nta wumara inyo mu kizinu Nta yima iyayo ibara Nta yiruka itabunda Nta murozi yabuze umukaravya Nta rwama rutaboza Nta wuraba aho nyina anywera umuti Nta yicibwa amahembe ibuze ico yakwa Ntiruyagwa impagarara Nyokorome akuruma amenyo akuzi Tura tugabane iruta icamburo Turareha irasonzesha Ubwiza bw'imbwa ntibuyibuza kurya amavyi Ugutwi kw'impene kwumva kwokeje Ugutwi kw'impene kwumvira mw'isafuriya Uja kumira igikoba asezerana n'umuhogo Ukuri ntikuvugwa n'uwukuze kuvugwa n'uwukuzi Ukwanka kw'inkono ni ukuva Umugabo aheza kwubaka bamwubakiyeko Umugabo azimbirwa mu kaguriro agatonganya inzira Umugabo iyo azogwa azinduka ajayo Umuhutu umuvura intonge bwaca ngo ingo twiruke Umuntu akira umusazi ntakira umusavyi Umuntu ntatinya imbwa atinya shebuja Umunwa wanse ubwana umera ubwanwa Umututsi umuvura amaso bwaca akayagukanurira Umwana abisha mu kibuno ntabisha mu ntoke Umwana ahetswe neza asohora ukuboko Umwana atari uwawe abisha inkonda Umwana murizi ntatorwa urutozi Umwana w'isema aririra icibo ca se Umwishwa akwishura ibano Urugi ntirutizwa Urupfu rw'imbwa ni inyama Urwashikiye umugabo ntarwima umuniho Urwica umusore ruragorobeza Utera umugere igikere ukaba ucunguruje Uwariye umwenda w'inkuba yamiza amaso mu kirere Uwugatanze mu cibo agutanga intore Uwugutuje ni we aba akwambuye Uwurizi ni uwaryise ijambo Uwushaka urume yisoba imbere Uwutaganiriye na se ntamenya ico sekuru yasize avuze Uwutarigaramiye ntarigaragura Vyerera umwaka ntivyerera inzara Wicarana n'umugabo ukahakura ijambo, wicarana n'imbwa ukahakura imbaragasa Wikanira umugisha w'uwundi ukanya ibuye Zishahurwa zirira Agapfuye karatuba impfizi ntiyotetswe mu rwavya Agapfûye karatūba impfîzi ntíyōtētswe mu rwăvya Zigaya uwo zisanze kw'iriba
KARISHA UBWENGE ni igice twahariye ibibazo bitandukanye vyerekeye ikirundi canke Uburundi.
ABARI KU MURONGO

Muri aka kanya, hari abantu 169 ku murongo.

NI GIHE KI?
UTC (GMT)
Gitega
Brisbane

Bukêbuké bukomeza igihonyi

Abarundi barayamaze bati: "Bukêbuké bukomeza igihonyi" kandi ngo "Uwutárahera aba arahékenya".

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.


Tuboneyeho kano kanya ngo tugusabe niba hari amakos(h)a wabonye canke hari ibintu vyerekeye ikirundi, Uburundi canke Abarundi woba wipfuza ko twoshirako (indirimbo, n'ibindi), utwandikire ikete muravyo kuri: info@ikirundi.org canke uduhamagare canke uturungikire ubutumwa ukoresheje WhatsApp: +61469365309.
2024 Ikirundi ku ngurukanabumenyi
        Guterera umugambi w'ikirundi ku ngurukanabumenyi
Fyonda kuri ako kamenyetso   tukubwire uburyo ushobora guterera uyu mugambi w'ikirundi ku ngurukanabumenyi.

Rindira gato...